stOOmgroep turnhout vzw

contact :
tel. +32(0)475 473089
secretariaat tel. +32(0)14 419074
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

CAMPINGREGLEMENT

Tijdens de stoomdagen gedurende het Pinksterweekend huurt Stoomgroep Turnhout vzw een terrein en nutsvoorzieningen van de Scouts Sint-Joris, om zo aan de deelnemers van het stoomfestival de gelegenheid te geven hier een tentje op te slaan of een caravan of mobilehome te plaatsen om op die manier de kosten van het verblijf in Turnhout te drukken.

De stoomgroep dient hiervoor een bijdrage aan de scouts te betalen, gebaseerd op het aantal overnachtingen plus de eventuele schade die er zou aangebracht zijn.

Deze ‘tijdelijke camping’ verschilt in die mate van een echte camping door de grote mate van vrijheid. Er is voldoende ruimte en er kan in een gezellige sfeer verbleven worden mits een beetje zelfdiscipline.

Toch moeten de gebruikers zich aan enkele afspraken houden en deze zijn :

1) HUISVUIL : dient uitsluitend in dichtgebonden zakken te worden gedeponeerd in de daarvoor voorziene container.

2) AFVALWATER : gooi dit niet weg in de omgeving van uw tent of caravan, maar loos het in de daarvoor bestemde stortplaats aan de sanitaire gebouwen

3) CHEMISCHE TOILETTEN : reinigen op de aangewezen plaats aan de sanitaire gebouwen.

4) SANITAIRE RUIMTE : na ELK gebruik door die gebruiker zuiver achter te laten.

5) WATER : wees er zuinig mee, gebruik het niet om uw wagen of caravan mee te wassen, dat doe je thuis.

6) CARAVANS, MOBILEHOMES en AUTO’S : dienen op het verharde gedeelte gezet te worden.

7) TENTEN : mogen op het gras.

8) RUSTTIJD : respecteer uw buren en hou het rustig, maar absolute stilte (nacht) van 22:30 tot 7:30 u. verplicht.

9) KAMPVUUR : ten strengste verboden om op het campingterrein in open lucht te stoken of een vuur aan te leggen.

10) BEHEERDER : dit is een vertegenwoordiger van de eigenaar van het terrein of van de vzw Stoomgroep Turnhout.

11) SCHADE : Bij niet-naleving van bovenstaand reglement kan de eigenaar of de vzw Stoomgroep Turnhout beslissen om de eventueel geleden schade te laten vergoeden door de personen die ze veroorzaakt hebben of er aan meegewerkt hebben.


REGLEMENT DU CAMPING

Pendant les jours de vapeur du week-end de Pentecôte, le Stoomgroep Turnhout loue le terrain et les services publics des Scouts Saint Georges, et ainsi donne la possibilité au participants d'y mettre leur tente, caravane ou mobile home afin de réduire le coût du séjour à Turnhout.

Le Stoomgroep doit payer une contribution au Scouts, basé sur le nombre des nuits par personne et les dégâts éventuelles.

Ce 'campement temporaire' diffère d'un camping réelle par sa grande degré de liberté. Il y a assez d'espace et on peut y rester dans une ambiance chaleureuse avec un peu d'autodiscipline.

Toutefois, les utilisateurs doivent se conformer à certaines règles, et ceux-ci sont les suivantes :

1.         ORDURES : dans des sacs lié et déposé dans le conteneur approprié.

2.         EAUX USEES : ne le jetez pas dans les environs de votre tente ou caravane mais dans les enfouissements au bâtiment sanitaire.

3.         TOILETTES CHIMIQUES : nettoyez les à l'endroit désigné au bâtiments sanitaires.

4.         BATIMENT SANITAIRE : nettoyer après chaque utilisation.

5.         EAU : l'utiliser avec parcimonie, pas pour laver votre voiture ou caravane... on fait cela a la maison.

6.         CARAVANES, MOBILE HOMES et VOITURES : sur les parties pavées

7.         TENTES : autorisé sur l'herbe.

8.         TEMPS DE REPOS : respectez vos voisins et tenir tranquille, mais la silence absolu (la nuit) entre 22:30 et 07:30 h. est obligatoire.

9.         FEU DE CAMP : il est strictement interdit d'allumer un feu à ciel ouvert.

10.      ADMINISTRATEUR : il s'agit d'un représentant de propriétaire ou de l'association du Stoomgroep.

11.      DOMMAGES : défaut de se conformer aux règlements ci dessus, un administrateur peut décider de demander une contribution au coupable ou des personnes qui sont complices.


CAMPING-REGLUNGEN

Während der Dampf-Tagen am Wochenende mit Pfingsten vermietet Stoomgroep Turnhout Verein die Gründen und Dienstprogramme der Pfadfinder St. Georg, Um die Teilnehmer der Dampf-Festival die Möglichkeit, ein Zelt oder Caravan/Mobilehome zu lagern und um auf diese Weise die Kosten für den Aufenthalt in Turnhout drücken.

Der 'Stoomgroep' muss einen Beitrag zu den Scouts vorlegen zu zahlen, basierend auf der Anzahl der Übernachtungen pro Person.

Diese "provisorische Lager" unterscheidet sich graduell von einem realen Ort durch die große Freiheit. Es ist genügend Platz und man kann in einer gemütlichen Atmosphäre aufhalten mit ein wenig Selbstdisziplin.

Allerdings müssen die Benutzer mit bestimmten Vereinbarungen eingehalten werden,  und diese sind :

1.    MÜLL : muss in geschlossene Säcke in den Containern deponiert werden.

2.    ABWASSER : nicht wegwerfen in der nahe von ihren Zelt oder Caravan, aber an der dafür vorgesehenen Stelle in den Sanitäranlagen.

3.    CEMISCHE TOILETTEN : Reinigung an der dafür vorgesehene Stelle auf die Sanitärgebäude.

4.    SANITÄRGEBÄUDE : nach jedem Gebrauch von Benutzer reinen hinter zu lassen.

5.    WASSER : sparsam damit, nicht verwenden um Ihr Auto oder Wohnwagen zu waschen.

6.    WOHNWAGEN, WHONMOBILE und AUTOS : sollten auf die harte Oberfläche gestellt werden.

7.    ZELTE : auf dem grasbewachsenen Wiese erlaubt.

8.    RUHEZEIT : Respektieren Sie Ihre Nachbarn und halten Sie es ruhig, aber absolute Ruhe (Nacht) von 22:30 bis 07:30 U.

9.    LAGERFEUER : verboten auf dem Campingplatz im frischen Luft ein offenen Feuer zu machen.

10. VERWALTER : ein Vertreter des Eigentümers oder der Stoomgroep.

11. SCHADEN : die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften, Entscheider der Eigentümer oder unseren Verein, Schäden zu kompensieren von die Leute die es verursacht oder dazu beigetragen haben.


CAMPING REULATIONS

During the Steamdays at the Whitsun weekend, Stoomgroep Turnhout hires the grounds and utilities of the scouts St.George. in order for the participants to have the opportunity to find a spot to put their tent, caravan or mobile home and in this way reduce the costs of their stay in Turnhout.

Stoomgroep Turnhout must pay a contribution to the scouts, based upon the total of nights per person, plus any damage that would be applied.

This 'temporary campsite' differs in degree from a real site by the large degree of freedom. There is enough space and one can stay in a cozy atmosphere when using a little self-discipline.

However, users must comply with certain agreements made and these are :

1)    GARBAGE : should only be disposed of in closed sacs in the appropriate containers.

2)    WASTEWATER : do not throw it away near your tent or caravan, but discharge it in the designated  places at the sanitary building.

3)    CHEMICAL TOILETS : cleaning at the designated place at the sanitary building

4)    SANITARY FACILITIES : after EACH use to be cleaned by its user.

5)    WATER : use it sparingly, do not wash yout car or caravan with it, do this at home.

6)    CARAVANS, MOBILE HOMES and CARS : must be put on the hard surface.

7)    TENTS : allowed on the grass.

8)    RESTING TIME : respect your neighbours and keep it quiet, but absolute silence (at night) from 22:30 to 07:30 h. mandatory !

9)    CAMPFIRE : strictly forbidden on the campsite to make a fire in open air.

10) ADMINISTRATOR : this is a representative of the owner of the land or someone from Stoomgroep Turnhout.

11) DAMAGE : failure to comply with the above regulations gives the administrator the choice to have the damages compensated by the people who caused it or contributed to it.

 

 

© 2017  Dani Bellemans
last update 21/05/2017